Monthly Archives: April 2011

Barney Has Lost it

Reading through Barnabas’ statement Number 8 of 2011 released last week, where he threatens civil servants against their planned protest action, the one thing that jumps up and shocks the reader is the line where he says it is government’s … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Time Is Now!!!

Publicity for Our Uprising There is no Swazi who does not know that the country’s authorities are in a state of panic. The authorities have themselves to blame for this. The numerous roadblocks in the country are serving only one … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inkhosi Sobhuza Ngabe Dzala Yawanika EmaSwati Live Lawo

MaSwati lamahle, asinayo inkhosi tsine. Inkhosi lapha kangwane kwagcina nga Sobhuza, yena lokekaliSwati. Lona lekutsiwa ngumsa wakhe akasiyo nani inkhosi yeMaswati. Kube uyabona Bhuza futsi ngabe kadze walikhulula lelive. Ngemnyaka wa 1973 Inkhosi Sobhuza yatsi, “Sikhatsi semaphathi sisengakafiki, sitawuta.” Akazange … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Commoners, Unite!!! Mswati You Are On Your Own

Not Eternal Enemies The security forces personnel in Swaziland have never been viewed as eternal enemies of the people. This is because the same policeman, soldier, or warden who metes out brutal force on you is the same one who … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mbongeni Mbingo Is a Blatant Liar and Celebrates Misogyny,Violence and Drug Abuse

All people, in particular journalists, are expected to be socially sensitive. This is why it downright unacceptable for a managing editor of the country’s only independent newspaper to go around publicising a party that is a total waste of public … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A Salute to All Civic Organizations/Umlayelo Wekubonga

Ngwane Likomidi lelihlela lomkhankaso wa APRIL 12 SWAZI UPRISING litsandza kudvumisa tonkhe tinhlangano tebasebenti,tetembusave kanye naletilwela emalungelo ebantfu ngekutsi tivume kuhlanganyela ndzawonye nemaSwati kulomsebenti welive wekubhidlita nekuhhohlota umbuso longcolile nalosugcilate sive sikhatsi lesidze ngalokwesabekako. Kasisho ngalokucacile kutsi nasesewele kulesihosha, ngini … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment