A Salute to All Civic Organizations/Umlayelo Wekubonga

Ngwane

Likomidi lelihlela lomkhankaso wa APRIL 12 SWAZI UPRISING litsandza kudvumisa tonkhe tinhlangano tebasebenti,tetembusave kanye naletilwela emalungelo ebantfu ngekutsi tivume kuhlanganyela ndzawonye nemaSwati kulomsebenti welive wekubhidlita nekuhhohlota umbuso longcolile nalosugcilate sive sikhatsi lesidze ngalokwesabekako.

Kasisho ngalokucacile kutsi nasesewele kulesihosha, ngini lenitawuhola lelive nicondzise nenchubekela phambili yalo kuto tonkhe tinhlangotsi.

Sitsandza kukhutsata naye umgcilati webantfu, Mswati Wesitsatfu, kutsi akatinikele emphilweni lencono.Sisho leyo yekuba yindvodza yemmangio nje kuphela angatigcilati ngetindzaba tembusave ngoba kusobala kutsi wehlulekile.

Uma angatibophelela ekubeni yindvodza yemmango nje kuphela angakwati nekutfola sikhatsi lesenele sekudlalisa bantfwabakhe.Sisho bona phela labantfwana nebafati labangagcwala iloli i OSHKOSH.

Sikhatsi sengcilato siphelile. Sisonkhe, simaSwati lamahle ekutsanyeleni buphuya, indlala,kugula kanye nengcilato leseyindvonse sikhatsi lesidze.Asifakeni wonkhe umfutfo kute sidle titselo tekukhandleka kwetfu kuwo lamalanga.

English

The organising committee of the APRIL 12 SWAZI UPRISING would like to salute all the civic organizations who responded positively to our calls for a national uprising. We wish to make it clear that the leadership of this campaign is their responsibility. Ours is uniting them and mobilising the unemployed and unaffiliated people of Swaziland.

We also wish to make it clear that after the fall of the Tinkhundla regime, these civic organizations will be guaranteed a stake in shaping the future of the country.

To the oppressor, King Mswati III, we only wish a peaceful retirement. He has more than enough children and grandchildren to keep him busy without having to pretend to have a clue on how a modern nation is run.

The time for autocratic and oppressive governments in our motherland, and the world over, is well and truly over. Our primary aims as a nation are: the eradication of poverty, ignorance and lack of health. We further wish to urge all Swazis to join our uprising as it will be beneficial to all.

Statement issued by the Communication team of the Organizing Committee of the April 12 Swazi Uprising Movement on 05-04-2011.

Advertisements

About swaziuprising

Freedom fighter, revolutionary, poet, people's scholar.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s