Inkhosi Sobhuza Ngabe Dzala Yawanika EmaSwati Live Lawo

MaSwati lamahle, asinayo inkhosi tsine. Inkhosi lapha kangwane kwagcina nga Sobhuza, yena lokekaliSwati. Lona lekutsiwa ngumsa wakhe akasiyo nani inkhosi yeMaswati. Kube uyabona Bhuza futsi ngabe kadze walikhulula lelive.

Ngemnyaka wa 1973 Inkhosi Sobhuza yatsi, “Sikhatsi semaphathi sisengakafiki, sitawuta.” Akazange atsi ageke kuze kwenteke loku eSwatini.

Ngaleyo ndlela abetjela bakibo kutsi emaSwati nasekafundzile, sekati kancono kuphatsa live lawo, abovele alitsatse.

Botulujane ke, ngenca yekutsandza imali nembuso, abawatjeli emaSwati loku. Ngaleso sizatfu inkhosi Sobhuza seyentiwa ngatsi kwakungumntfu lonemona. Kona vele wawenta emaphutsa, lamaningi futsi, kodvwa leyekugodla amandla ekubusa, noma selisha live, abengeke ayente.

Asiyibuketeni indzaba yalomlisa lohleli esigodlweni, lohamba atenta inkhosi yemaSwati kantsi uyawenyanya. Lendvodza lena ihambe yayawendzisa lizinyane layo emaveni, ngenca yekutsi kute lijaha lapha eSwatini leliyibona ifanele umntfwanayo.

Singakhohlwa phela nekutsi seyaba lisulumane. Abengeke akwente Sobhuza loku. Sobhuza bekakha budlelwane nemakhosi ase Africa, hhayi bachamuki. Sobhuza futsi abengeke avume Emashayina agcilate eSwatini.

Akusiyo inkhosi yemaSwati lena, sigebengu lesafakwa nguletinye tigebengu lesetashona. Futsi kube tisekhona ngabe setiyasivela lesive semaSwati, simkhumbute lowekunene kutsi phela inkhosi ayibi yinkhosi esihlahleni nje. Inkhosi yinkhisi ngebantfu.

Mhlaka 12 mabasa, Maswati lamahlle, asingene emgcwacweni sibhikishele lokukhipha lomhlolo. Washo Sobhuza watsi siyeta sikhatsi. Sengiso ke lesi, futsi kute lesendlula lesi.

Advertisements

About swaziuprising

Freedom fighter, revolutionary, poet, people's scholar.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s